Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na dostawę samochodu osobowego, nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.