Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu manekinów  antropomorficznych z systemami akwizycji danych do badań dynamicznych zjawisk  mechanicznych towarzyszących upadkowi i powstrzymywaniu spadania człowieka z  wysokości

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.), na dostawę zestawu manekinów antropomorficznych z systemami  akwizycji danych do badań dynamicznych zjawisk mechanicznych towarzyszących  upadkowi i powstrzymywaniu spadania człowieka z wysokości, Zamawiający dokonał  czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wybrana została oferta Wykonawcy Beatronic  Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 15 lok. 27, 02-516 Warszawa.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała  wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów –  100 w kryterium oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów  na wniesienie środków ochrony prawnej.