Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2012-11-29
Znak: EZ/ZP-26/2012

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w Warszawie i/lub w Łodzi

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na ochronę osób i mienia w Warszawie i/lub w Łodzi, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w:

Części 1 zamówienia – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;
Części 2 zamówienia - KONSALNET Ochrona Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a , 01-756 Warszawa.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu oferty złożyło dwóch Wykonawców:
Część 1 zamówienia:
Oferta nr 1 – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;
Oferta nr 2 – KONSALNET Ochrona Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

Część 2 zamówienia:
Oferta nr 1 – KOBRA Wł.Nikiciuk, P.Niewiadomski Sp.J., ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa;
Oferta nr 2 – KONSALNET Ochrona Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
100
2
98,40

Część 2
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
76,87
2
100

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp umowy mogą być podpisane z wybranymi Wykonawcami bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.