Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 17.06.2021 r.

NE/ZP-5/2021

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. oceny zdolności do pracy i aktywizacji zawodowej oraz eksperta ds. wdrożenia klasyfikacji ICF

Zamówienie realizowane w ramach projektu wdrożeniowego nr POWR.04.03.00-00-0026/20 pn. „Sygnalizator Plus - analiza sytuacji pracowników w wieku emerytalnym i przedemerytalnym w przedsiębiorstwach w oparciu o klasyfikację ICF”, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego wartość wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130.000 zł, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp” na świadczenie usług eksperckich przez eksperta ds. oceny zdolności do pracy i aktywizacji zawodowej oraz eksperta ds. wdrożenia klasyfikacji ICF, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty na poszczególne części zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium doświadczenie naukowe ekspertów (osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) w publikacjach (artykułach, monografiach, podręcznikach lub rozdziałach w monografiach lub podręcznikach) w zakresie zdrowia publicznego, zabezpieczenia społecznego, orzecznictwa lekarskiego i zapobiegania niepełnosprawności

Liczba punktów w kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Łączna liczba przyznanych punktów

2

Anna Wilmowska Pietruszyńska

ul. Łukowska 37 m.

04-133 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

38

60

0

98

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w koordynacji lub realizacji projektów z zakresu funkcjonowania osób starszych lub niepełnosprawnych oraz oceny zdolności do pracy z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

Liczba punktów w kryterium doświadczenie naukowe ekspertów (osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) w publikacjach (artykułach, monografiach, podręcznikach lub rozdziałach w monografiach lub podręcznikach) dotyczących problematyki wdrażania ICF w Polsce

Liczba punktów w kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Łączna liczba przyznanych punktów

1

Edu&Science Karol Pawlak

ul. Skowronków 8

05-806 Pęcice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

28

30

6

0

64

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w:

Części 1 zamówienia przez firmę Anna Wilmowska Pietruszyńska, ul. Łukowska 37 m., 04-133 Warszawa;

Części 2 zamówienia przez firmę Edu&Science Karol Pawlak, ul. Skowronków 8, 05-806 Pęcice.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.