Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Data: 2011-02-01

Znak: TA/ZP-2/2011

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę okulografu przenośnego i stacjonarnego z oprogramowaniem i wyposażeniem

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę okulografu przenośnego i stacjonarnego z oprogramowaniem i wyposażeniem, w terminie składania ofert, tj. w dniu 26.01.2011 r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta firmy


Neuro Device Group Sp. z o.o., ul. Płowiecka 1, 04-501 Warszawa.

 

Zamawiający dokonał czynności oceny złożonej oferty i informuje, że oferta ta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp). Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta.W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.