Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2010-02-05
Znak: EZ/ZP-1/2010

 

OGŁOSZENIE wyniku postępowania na sprzedaż w 2010 roku, na okres czterech kwartałów, biletów 90-cio dniowych, ulgowych i normalnych, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wydanych przez zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM)

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż w 2010 roku, na okres czterech kwartałów, biletów 90-cio dniowych, ulgowych i normalnych, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM), zgodnie z SIWZ znak: EZ/ZP-1/2010, przeprowadzone w trybie „przetarg nieograniczony”, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zakończono wyborem oferty Nr 1 firmy:

 

RUCH S.A.Mazowiecki Region Sprzedaży 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 8/10 na kwotę brutto 86.240,00 zł.

 

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.Oferta firmy RUCH S.A. spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znak: EZ/ZP-1/2010 i zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 99, przy czym w kryterium „cena” - 98 pkt, w kryterium „warunki płatności”- 1 pkt, a w kryterium warunki dostawy - 0 pkt.