Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-11-23
Znak: NO/ZP-45/2011

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych, w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.11.2011 r. do godz. 10.00, nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie zostało unieważnione.