Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-07-08
Znak: SZ/ZP-18/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegona usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych, w terminie składania ofert, tj. w dniu 07.07.2011 r. do godz. 10.00, zostały złożone cztery oferty:

Oferta nr 1 – First Class S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa;
Oferta nr 2 – Furnel Travel International Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa;
Oferta nr 3 – Happy Holiday Travel Duo Sp. Z o.o., ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa;
Oferta nr 4 – Bankowe Biuro Podróży TRAVELBANK Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.

Zamawiający, zastosował jako kryteria oceny ofert ceny transakcyjne za wystawienie biletu lotniczego zagranicznego, krajowego i kolejowego. Trzech z Wykonawców biorących udział w postępowaniu zaoferowało 0,01 zł za każdą z opłat transakcyjnych. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Pzp powinien wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy nie mogliby zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych ofertach, zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Pzp. Zgodnie z zapisem SIWZ, podana cena transakcyjna powinna być wyższa niż 0 zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (rozdz. XIV pkt 2). Nie ma więc możliwości, aby Wykonawcy w wyniku wezwania do złożenia ofert dodatkowych, zaoferowali niższe ceny. W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia, że odstępuje od wezwania do złożenia ofert dodatkowych i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jednocześnie informuję, że w najbliższym terminie zostanie wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych, ze zmienionymi kryteriami oceny ofert.