Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-07-25
Znak: SZ/ZP-24/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na usługę rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

TravelBank Sp. z o.o.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło czterech Wykonawców:
Oferta nr 1 – Why Not USA Sp.J., ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów,
Oferta nr 2 – First Class S.A., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa;
Oferta nr 3 – Furnel Travel Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa,
Oferta nr 4 – TravelBank Sp. z o.o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
33,2273
2
55,0136
3
37,3345
4
55,667


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.