Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-07-18
Znak: TA/ZP-23/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, na dostawę sprzętu komputerowego Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Została złożona tylko jedna oferta przez firmę:

VECTO Sp. z o.o., Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa,

która zaoferowała cenę brutto za poszczególne części:

Część 1 – cena brutto 147.764,82 zł;
Część 2 – cena brutto 46.016,15 zł;

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, na poszczególne części, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.