Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-07-28
Znak: TA/ZP-21/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch laserowych przetworników drgań do pomiarów elektrofizycznych materiałów inteligentnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę dwóch laserowych przetworników drgań do pomiarów elektrofizycznych materiałów inteligentnych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

EC Test Systems Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków.

W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert.Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.