Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-10-28
Znak: NO/ZP-39/2011

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wykonanie stanowiska do pomiaru mikroklimatu w obuwiu ochronnym

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wykonanie stanowiska do pomiaru mikroklimatu w obuwiu ochronnym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


Podstawa prawna

Podstawa unieważnienia – art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp dotycząca niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający w dniu 14.10.2011 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przesyłając do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu nr 270857 oraz zamieszczając SIWZ na stronie internetowej, z wyznaczonym terminem składania ofert na dzień 24.10.2011 r. W wyznaczonym terminie dwóch Wykonawców złożyło oferty:

Oferta nr 1 – ATT Władysław Tarnowski, ul. Piotrkowska 172/180 m 38, 90-368 Łódź;
Oferta nr 2 – ELBIT Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa Jacek Biskupski, ul. Krzyska 15, 33-100 Tarnów,

które spełniały wymagania formalno-prawne. W trakcie oceny złożonych ofert pojawiła się niezgodność dotycząca zapisów SIWZ. Zamawiający w rozdziale IV SIWZ „Termin wykonania zamówienia” błędnie podał termin wykonania I etapu, tj. do dnia 30.01.2012 r., winno być do dnia 30.04.2012 r., co wynika z terminu dokonywania płatności przez NCBiR na realizację projektów w ramach zawartej umowy Nr PBiWP-II/2011 z dnia 07.07.2011 r., w tym na realizację projektu, z którego będzie dokonany zakup usługi. Dodatkowo, Zamawiający zmuszony jest wprowadzić zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, z uwagi na potrzebę dostosowania przedmiotu usługi w zakresie oceny obuwia wyposażonego w inteligentne systemy monitorowania parametrów środowiska pracy lub aktywne materiały. Po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający uzyskał informacje o konieczności prowadzenia w przyszłości badań obuwia ochronnego o konstrukcjach innych niż dotychczas stosowane i ujęte w aktualnych dokumentach normatywnych. Potwierdzenie powyższego stanowią:

  1. propozycja udziału w projekcie badawczym 7 PR UE (ang. call identifier: FP7-SME-2012, call title: Research for the benefit of SMEs, deadline: 06.12.2011) zgłaszanym przez międzynarodowe konsorcjum jednostek naukowo-badawczych i producentów obuwia w zakresie opracowania nowych, innowacyjnych wzorów inteligentnego obuwia przeznaczonego do użytku w pracy;
  2. propozycja udziału w europejskich warsztatach dot. normalizacji inteligentnych środków ochrony indywidualnej (CEN/CENELEC Meeting Centre, Bruksela, 16.11.2011 r.),
  3. wnioski wynikające z Inicjatywy PROMETEI dot. tendencji rozwoju środków ochrony indywidualnej (Draft of the Final Raport, luty 2011 r.).

Ponadto, ze względu na nieaktualność wymaganych parametrów technicznych sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz na rozbudowę posiadanej platformy informatycznej, Zamawiający zmuszony jest zmodyfikować szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie, w celu zapewnienia współpracy sprzętowej z posiadanym systemem informatycznym. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym terminie zostanie wszczęte nowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu i wykonanie stanowiska do pomiaru mikroklimatu w obuwiu ochronnym.