Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-10-20
Znak: TO/ZP-37/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy w 2012 r.


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na prenumeratę prasy w 2012 r., Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 – ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa;

Część 2 – KOLPORTER S.A. w Kielcach - Oddział Warszawski, Mościska k/Warszawy, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło pięciu Wykonawców:
Oferta nr 1 – PRESS Import Wydawnictw Naukowych J. Płomiński, G. Bogdan sp.j. ul. Sienna 63 m 40, 00-820 Warszawa;
Oferta nr 2 – GARMOND PRESS S.A. Oddział Warszawa, ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa;
Oferta nr 3 – KOLPORTER S.A. w Kielcach - Oddział Warszawski, Mościska k/Warszawy, ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin;
Oferta nr 4 – ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Grzybowska 37a, 00-855 Warszawa;
Oferta nr 5 – RUCH S.A. w Warszawie, ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert:

Część 1

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
91,93
4
100

 

Część 2

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
2
89,54
3
100
5
94,61


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowy zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami na poszczególne części zamówienia, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.