Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-10-19
TA/ZP-36/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa teleinformatycznego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę doradztwa teleinformatycznego, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty firmy:

EULER Maciej Dąbrowski, ul. Obrońców Tobruku 31A m 130, 01-494 Warszawa.

Oferta Wykonawcy spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu, oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków;
Oferta nr 2 EULER Maciej Dąbrowski, ul. Obrońców Tobruku 31A m 130, 01-494 Warszawa.

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o.


Uzasadnienie


W dniu 07.10.2011 r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 264469-2011 oraz na swojej stronie internetowej ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę doradztwa teleinformatycznego, z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 17.10.2011 r.Wykonawca Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. złożył ofertę w dniu 12.10.2011 r. i w dniu 17.10.2011 r. „ZMIANĘ OFERTY” z potwierdzeniem zmiany oferty. Zmiany dotyczyły daty złożenia oświadczenia na formularzu ofertowym i załącznikach (data 07.09.2011 r.), co Zamawiający przyjąłby jako oczywistą omyłkę pisarską. W związku z tym, że Wykonawca nie WYCOFAŁ oferty złożonej w dniu 12.10.2011 r., tym samym złożył dwie oferty w jednym postępowaniu, co jest sprzeczne z zapisem art. 84 ust. 1 ustawy Pzp oraz procedurą opisaną przez Zamawiającego w rozdziale XI i XII SIWZ, dotyczącą złożenia, zmiany i wycofania oferty. Dodatkową okolicznością wskazującą na nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest zmiana pierwotnie zaoferowanej ceny. Wykonawca w ofercie z dnia 12.10.2011 r. za realizację zamówienia zaoferował 42.000 zł brutto, w ofercie z dnia 17.10.2011 r. Wykonawca podał kwotę 16.500 zł brutto. W art. 87 ust. 1 ustawy Pzp ustawodawca jasno precyzuje, że dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty jest niedopuszczalne, a tym bardziej przeprowadzanie negocjacji, w tym przypadku obniżenie oferowanej przez Wykonawcę ceny za realizację zamówienia.Reasumując ustalenia faktyczne i prawne Zamawiającym postanawia jak na wstępie.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przysługują środki ochrony prawnej.Umowę z wybranym Wykonawcą firmą EULER Maciej Dąbrowski Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

*******************************************************************************

Data: 2011-10-28
Znak: TA/ZP-36/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa teleinformatycznego

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę doradztwa teleinformatycznego, Zamawiający ponownie dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: 

EULER Maciej Dąbrowsk,i ul. Obrońców Tobruku 31A m 130, 01-494 Warszawa.

Oferta Wykonawcy spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100 w kryterium oceny ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu, oferty złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o., ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków;
Oferta nr 2 EULER Maciej Dąbrowski, ul. Obrońców Tobruku 31A m 130, 01-494 Warszawa.

Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp

Uzasadnienie


W związku z unieważnieniem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i wycofaniem decyzji o odrzuceniu oferty złożonej przez Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. Zamawiający przystąpił do ponownego zbadania oferty złożonej przez Wykonawcę w prowadzonym postępowaniu na usługę doradztwa teleinformatycznego.Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w dniu 26.10.2011 r. wezwał Wykonawcę Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o. do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz do wyjaśnienia czynników mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. W wyznaczonym terminie, tj. w dniu 27.10.2011 r. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień dotyczących oferowanej ceny.W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczył Wykonawcę z postępowania, ponieważ nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, t.j. nie złożył dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, wykazu zrealizowanych usług, wykazu osób uczestniczących w postępowaniu oraz pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Ponadto, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie złożył wyjaśnień dotyczących czynników mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.Reasumując, ustalenia faktyczne i prawne Zamawiającym postanawia jak na wstępie.Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 180 ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przysługują środki ochrony prawnej.Umowę z wybranym Wykonawcą, tj. firmą EULER Maciej Dąbrowski Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.