Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 
Data: 2011-07-22
Znak: EZ/ZP-25/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zakup paliw w systemie bezgotówkowym, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.Wybrana została oferta Wykonawcy

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock.


W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta, która spełniała wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100, w kryterium oceny ofert.Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.