Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-08-22
Znak: TA/ZP-28/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przenośnego systemu pomiaru luminacji

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę przenośnego systemu pomiaru luminacji, w terminie składania ofert, tj. do dnia 19.08.2011 r. do godz. 10.00, nie złożono żadnej oferty.W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie zostało unieważnione.