Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-12-06
Znak: TA/ZP-49/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę reaktora plazmowego do obróbki materiałów polimerowych i sorbentów węglowych, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana została oferta Wykonawcy:

ARTVAC-PLUS Urządzenia Próżniowe, ul. Rodziny Poganów 116, 32-080 Zabierzów.

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców:

Oferta nr 1 – SPECTRO-LAB, Al. 3-go Maja 2, 00-391 Warszawa;
Oferta nr 2 – ARTVAC-PLUS Urządzenia Próżniowe, ul. Rodziny Poganów 116, 32-080 Zabierzów.

Porównanie złożonych ofert:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium cena
1 69,65
2 100


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.