Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik


Data: 2011-06-29
Znak: TA/ZP-14/2011

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kamery elektronicznej monochromatycznej

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę kamery elektronicznej monochromatycznej, Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę punktów (oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu ofertę złożyło trzech Wykonawców:

Oferta nr 1 – OMNE International, ul. Chmielewskiego 18, 70-028 Szczecin;
Oferta nr 2 – BRJ Sp. z o.o., Al. Krakowska 155, 02-180 Warszawa;
Oferta nr 3 – Beatronic Polska Sp. z o.o., ul. Rejtana 15/27, 02-516 Warszawa.

Porównanie złożonych ofert

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium cena
1
39,75
2
92,30
3
100,00


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca, ani nie została odrzucona żadna złożona oferta. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.