Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 08.12.2020 r.

EZ/ZP-32/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w Warszawie

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

CLEANER sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 209/4

90-451 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

2

Zakład Sprzątania Wnętrz MOP 83 Józef Jankowski sp. z o.o.

ul. Szafirowa 7a

82-310 Gronowo Górne

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,48

3

J.B. CLEAN Bogdan Jakubiec

ul. Graniczna 3

95-200 Pabianice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,36

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę CLEANER sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź. Wykonawca złożył ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.