Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 08.12.2020 r.

TA/ZP-30/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę skanera 3D

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę skanera 3D, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

2

SMARTTECH sp. z o.o.

ul. Racławicka 30

05-092 Łomianki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

77,78

2

79,78

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy VPI Polska sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamówienia.

 

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca złożył poniższe wyjaśnienia dotyczące zaoferowanego skanera 3D, w których m.in. wykazał, że nie spełnia wymagań Zamawiającego i w niektórych z nich przedstawił alternatywne rozwiązania:

tworzenie oraz podgląd domkniętych siatek trójkątów przy pomocy narzędzia  wybierania 3D - istnieje możliwość importu, tworzenia oraz exportu wodoodpornych  siatek mesh(obj), tworzy się je poprzez zaznaczenie fragmentu chmury punktów przy użyciu clipping boxa (można nazwać to narzędziem wybierania 3d);

Import plików co najmniej w formatach:

STL - nie spełnia: Alternatywny format OBJ;

PLY - nie spełnia: Alternatywny format OBJ;

TXT - nie spełnia: Alternatywny format XYZ, również otwieralny w notatniku - format tożsamy. Podawanie wartości współrzędnych X, Y, Z w wersji tekstowej;

Eksport do programów zewnętrznych co najmniej w formatach

PLY - nie spełnia: Alternatywny format OBJ.

Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia wskazały, że złożona została oferta, która nie spełnia wymagań Zamawiającego.

 

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 14 maja 2014 r., o sygnaturze 784/14 „Z przepisu art. 87 ust. 1 p.z.p. wynika, że zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Wyjaśnieniu może bowiem podlegać jedynie treść niejasna, nieczytelna, niewiarygodna czy niemożliwa”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…)

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy VPI Polska sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 31-574 Kraków.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę SMARTTECH sp. z o.o., ul. Racławicka 30, 05-092 Łomianki, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.