Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 25.08.2020 r.

EZ/ZP-25/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało siedem ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryteriami oceny ofert - ceną:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

1

ENIGA Edward Zdrojek
ul. Nowowiejska 6
76-200 Słupsk

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,62

2

PO PROSTU ENERGIA S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,90

3

ENTRADE sp. z o.o.
ul. Poznańska 86/88
05-850 Jawczyce

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

79,52

4

TRMEW Obrót S.A.
ul. Ludwika Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

94,66

5

ELEKTRA S.A.
ul. Skierniewicka10a
01-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

6

PGE Obrót S.A.
ul. 8-go Marca 6
35-959 Rzeszów skr. pocztowa 63

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,67

7

innogy Polska S.A.
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,78


Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę ELEKTRA S.A., ul. Skierniewicka10a, 01-230 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.