Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 25.08.2020 r.

EZ/ZP-21/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono sześć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Punktacja w kryterium czas realizacji zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD s.c. B.Zbińkowska, S.Zbińkowski
Władysławów 11A
96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

63,77

5

10

78,77

2

KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Zdzisław Buźniak
ul. C.K. Norwida 15
05-820 Piastów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

5

10

95

3

Remontujemy-Budujemy.pl sp. z o.o.
ul. VII Poprzeczna 11
04-615 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

73,07

5

15

93,07

4

WREMOS sp. z o.o.
ul. Belgradzka 4 lok. 64
05-082 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

39,55

5

15

59,55

5

APRITECH sp. z o.o.
ul. Szamocka 8
01-748 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,77

5

15

84,77


Zamawiający informuje o wykluczeniu firmy ExCenter Krzysztof Szlendak, ul. Erazma Ciołka 12/12, 01-402 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Zdzisław Buźniak, ul. C.K. Norwida 15, 05-820 Piastówodpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.