Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 19.03.2020 r.

TA/ZP-9/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mierników

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mierników, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

2

ASTAT sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441

60-451 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

3

EUROTEK International sp. z o.o.

ul. Skrzetuskiego 6

02-726 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

1

WATERS sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b

01-531 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,27

0

83,27

4

Netzsch Geratebau GmbH

Wittelsbachestrasse 42

D 95 100 Selb Niemcy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – ASTAT sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań;

Część 2 zamówienia – EUROTEK International sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 6, 02-726 Warszawa;

Część 3 zamówienia - Netzsch Geratebau GmbH, Wittelsbachestrasse 42, D 95 100 Selb Niemcy.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z:

art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę na Część 1 i 2 zamówienia bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej;

art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę na Część 3 zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.