Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający informuje, że w wyniku powtórnej czynności badania i oceny ofert:

  1. odrzuca ofertę Wykonawcy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
  2. na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Pzp zawiadamia, że jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa.

Zamawiający w dniu 23.02.2018 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa. Po wyborze oferty Zamawiający otrzymał informacje, iż wybrana oferta nie spełnia wymagań Zamawiającego, określonych w SIWZ w poszczególnych pozycjach materiałów eksploatacyjnych.

W związku z otrzymaniem ww. informacji o niezgodnej z przepisami czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwał Wykonawcę TRIO COLOR Daniel Sztajer do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty, czy zaoferowane materiały eksploatacyjne potwierdzają wymagania równoważności oraz czy zaoferowane równoważne materiały eksploatacyjne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

W wyznaczonym terminie Wykonawca złożył wyjaśnienia, w których poinformował Zamawiającego o popełnieniu omyłek pisarskich, poprzez omyłkowo wpisany index innego produktu (powołując się na czynnik ludzki), potwierdzając realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Powyższe omyłki nie mają wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia oraz że będą kompatybilne z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w judykaturze w sytuacji gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wejdzie w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania może unieważnić swoją decyzję.

Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Okolicznościami, w których możliwe albo nakazane jest ponowne zbadanie ofert jest uwzględnienie przez Zamawiającego informacji o czynności niezgodnej z prawem wniesionej na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp.

Zgodnie z normą wyrażoną w art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia ma też prowadzić do wyboru Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a nie jakiegokolwiek Wykonawcy (zob. uchwała KIO z 14 maja 2014r., sygn. KIO/KD 45/14). Zamawiający zatem nie tylko może, ale ma obowiązek poprawić swój błąd.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie  art. 91 ust. 1 w zw. z art. 92 w związku z art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że po przeprowadzeniu ponownego badania i oceny ofert w wyniku unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.02.2018 r. jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Batalionów Chłopskich 87C/137, 01-307 Warszawa, gdyż oferta ta otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium będącym podstawą oceny ofert spośród ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

TRIO COLOR Daniel Sztajer

ul. Batalionów Chłopskich 87C/137

01-307 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

2

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej

ul. Trakt Lubelski 233

04-667 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60,13

3

AUTOMATYKA BIUROWA sp. z o.o.

Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

59,45

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zobowiązany był do podania nazwy oferowanych artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych, w celu umożliwienia Zamawiającemu ocenę merytoryczną zaoferowanych produktów.

Zgodnie z zapisami SIWZ (Rozdział 3 – Opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający wymagał aby Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce „Nazwa i parametry artykułów oferowanych przez Wykonawcę” w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w złożonych Formularzu oferty zobowiązany był do wpisania nazw produktów, które oferuje, czyli wpisanie nazw produktów równoważnych lub potwierdzających, że są zgodne z zapisami SIWZ.

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ, nie ma również podstaw do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14).

Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze zmianą istotną (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 441/15).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 14 maja 2014 r., o sygnaturze 784/14 „Z przepisu art. 87 ust. 1 p.z.p. wynika, że zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Wyjaśnieniu może bowiem podlegać jedynie treść niejasna, nieczytelna, niewiarygodna czy niemożliwa”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy ATMAZ sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.