Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono siedem ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Optima Serwis sp. z o.o. sp. k.

ul. Księżycowa 70 seg. 21

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

7

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87.84

0

87,84

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

6

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

72,61

0

72,61

7

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Optima Serwis sp. z o.o. sp. k.

ul. Księżycowa 70 seg. 21

01-934 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,66

0

83,66

7

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40

00-609 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

6

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium przedłużenie serwisu gwarancyjnego

Łączna liczba uzyskanych punktów

5

UBOT Michał Melon

ul. Joachima Lelewela 6A

96-100 Skierniewice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

87,80

0

87,80

6

KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37

60-003 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Zamawiający informuje o:

1)    odrzuceniu oferty firmy CT ALFA sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W Części 1 zamówienia:

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca, zgodnie z zapisami Rozdziału 11 SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty – zobowiązany był do złożenia Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1.1 do SIWZ wraz z Formularzem cenowym i Szczegółowym formularzem cenowym. Wykonawca poprzez niezłożenie wymaganego Formularza ofertowego na Część 1 zamówienia, uniemożliwił Zamawiającemu ocenę merytoryczną zaoferowanego sprzętu.

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Tym samym, Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14)

Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze zmianą istotną (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 441/15).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 14 maja 2014 r., o sygnaturze 784/14 „Z przepisu art. 87 ust. 1 p.z.p. wynika, że zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Wyjaśnieniu może bowiem podlegać jedynie treść niejasna, nieczytelna, niewiarygodna czy niemożliwa”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

W Części 2 zamówienia:

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca potwierdził, że oferowany monitor Dell S2817Q Ultra HD 4K nie spełnia wymagań w zakresie obrotowej podstawy i regulacji wysokości.

Tym samym, treść oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ występuje w sytuacji, kiedy oferta nie odpowiada przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada  przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a co oznacza, iż niezgodność treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, które zostały określone w SIWZ. (Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r., KIO 2903/12).

 

2)  odrzuceniu oferty firmy OPTIMA Serwis sp. z o.o. sp. k., ul. Księżycowa 70 seg. 21, 01-934 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W Części 2 zamówienia:

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca potwierdził, że oferowany monitor Dell S2817Q Ultra HD 4K nie spełnia wymagań w zakresie obrotowej podstawy i regulacji wysokości.

Tym samym, treść oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ występuje w sytuacji, kiedy oferta nie odpowiada przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada  przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a co oznacza, iż niezgodność treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, które zostały określone w SIWZ. (Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r., KIO 2903/12).

 

3)    odrzuceniu oferty firmy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W Części 2 zamówienia:

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca potwierdził, że oferowany monitor Dell S2817Q Ultra HD 4K nie spełnia wymagań w zakresie obrotowej podstawy i regulacji wysokości.

Tym samym, treść oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ występuje w sytuacji, kiedy oferta nie odpowiada przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada  przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a co oznacza, iż niezgodność treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, które zostały określone w SIWZ. (Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r., KIO 2903/12).

 

4)    odrzuceniu oferty firmy GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40, 00-609 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W Części 2 zamówienia:

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. W pkt. 2.1 Wykonawca zaoferował procesor Intel I7-6700. Zaoferowany procesor posiada wydajność ocenioną na 10.014 punktów w załączonym teście. Zamawiający wymagał w pkt. 2.1 zaoferowanie procesora, który miałby co najmniej 10.807 punktów. Ponadto Wykonawca potwierdził, że oferowany monitor Dell S2817Q Ultra HD 4K nie spełnia wymagań w zakresie obrotowej podstawy i regulacji wysokości.

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

W Części 3 zamówienia:

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca potwierdził, że oferowany monitor Dell S2817Q Ultra HD 4K nie spełnia wymagań w zakresie obrotowej podstawy i regulacji wysokości.

Tym samym, treść oferty nie jest zgodna z treścią SIWZ. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ występuje w sytuacji, kiedy oferta nie odpowiada przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce wówczas, gdy zaoferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia nie odpowiada  przedmiotowi zamówienia opisanemu w SIWZ, co do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a co oznacza, iż niezgodność treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych, które zostały określone w SIWZ. (Wyrok KIO z 14 stycznia 2013 r., KIO 2903/12).

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w:

Części 2 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na realizację danej części zamówienia przeznaczył kwotę 101.626,02 zł netto, tj. 125.000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty w kryterium oceny ofert wynosiła 132.537,42 zł brutto + 24 miesiące przedłużenia serwisu gwarancyjnego.

Części 3 zamówienia – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Części 8 zamówienia - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia - OPTIMA Serwis sp. z o.o. sp. k., ul. Księżycowa 70 seg. 21, 01-934 Warszawa;

Część 4 zamówienia - GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40, 00-609 Warszawa;

Część 5 zamówienia - GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, Al. Niepodległości/Armii Ludowej WGE paw. 40, 00-609 Warszawa;

Część 6 zamówienia - KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;

Część 7 zamówienia - KOMPUTRONIK Biznes sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.