Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń biurowych i łazienek w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono siedem ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

 

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:

Lider: ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak

ul. Jaworskiego 4
05-090 Raszyn

Partner: ORLIKON sp. z o.o.

ul. Za Groblą 1
61-860 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70,98

10

80,98

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HELION Artur Dziechciarski

Al. Dwudziestolatków 4 lok. 18
02-157 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,71

10

96,71

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD s.c.

Władysławów 11A
96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,82

10

96,82

5

Konsorcjum firm:

Lider: KIM sp. z o.o.

ul. Bartycka 114
00-716 Warszawa

Partner: UOB sp. z o.o.

ul. Topolowa 17/22
05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

71,02

10

81,02

6

Zakład Robót Sanitarnych i Budowlanych INSTAL-BUD A. Onopiak

ul. Madziarów 21
04-444 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

79,70

10

89,70

7

MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j.

ul. Kajetańska 9
02-495 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Konsorcjum firm:

Lider: ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak

ul. Jaworskiego 4

05-090 Raszyn

Partner: ORLIKON sp. z o.o.

ul. Za Groblą 1

61-860 Poznań

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80,89

10

90,89

3

PRO-FORM Daniel Flisek

Gończyce 103A

08-460 Sobolew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65,03

10

75,03

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD s.c.

Władysławów 11A

96-500 Sochaczew

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

5

Konsorcjum firm:

Lider: KIM sp. z o.o.

ul. Bartycka 114

00-716 Warszawa

Partner: UOB sp. z o.o.

ul. Topolowa 17/22

05-300 Mińsk Mazowiecki

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

70,36

10

80,36

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp.j., ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa;

Część 2 zamówienia – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD s.c., Władysławów 11A, 96-500 Sochaczew.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.