Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający przeznaczył kwotę 4.792.980,00 zł netto, tj. 5.895.365,40 zł brutto. Jedyna oferta firmy Konsorcjum firm: Lider: ELTRIX ENERGIA Piotr Baraniak, ul. Jaworskiego 4, 05-090 Raszyn Partner: ORLIKON sp. z o.o., ul. Za Groblą 10, 61-860 Poznań, która nie podlega odrzuceniu zaoferowała kwotę 5.963.040,00 zł brutto.

Zamawiający informuje o wykluczeniu Wykonawcy firmę ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, który w wyniku zamierzonego działania wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że jest w stanie przedstawić wymagane dokumenty na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia.

Wykonawca wraz z Formularzem oferty złożył Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Z treści Oświadczenia jednoznacznie wynika, że Wykonawca nie będzie polegał na zasobach innych podmiotów oraz, że zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców. Wykonawca oświadczył, że posiada zdolności techniczne oraz dysponuje potencjałem kadrowym, a tym samym posiada samodzielnie doświadczenie oraz własne zasoby potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, wynika powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie zasobów podmiotów trzecich. Swym działaniem Wykonawca zmodyfikował treść Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

Doświadczenie to zasób umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do należytego wykonania określonych czynności. Jeśli więc zamawiający bada, czy wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie, bada w praktyce to, czy ów wykonawca wykonał określoną czynność w przeszłości o takiej wartości, by mieć pewność, że to doświadczenie się u tego wykonawcy wykształciło.” (KIO 167/17)

Zamawiający ma prawo oczekiwać od podmiotów profesjonalnych znajomości zasad postępowania w procedurach przetargowych, oraz znajomości przepisów w tym zakresie. Stwierdzenie działania Wykonawcy noszącego znamiona określone w art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, po stronie Zamawiającego powoduje obowiązek wykluczenia z postępowania niezależnie od wpływu błędnie podanych informacji na czynności Zamawiającego.

Przedstawienie informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd będzie działaniem zamierzonym, jeżeli Wykonawca dopuścił się go z winy umyślnej. Wykonawca może przy tym działać z zamiarem bezpośrednim, a więc gdy chce wywołać u Zamawiającego błędne postrzeganie rzeczywistości i przedstawia informacje, które ten stan mają wywołać, albo z zamiarem ewentualnym, gdy przewiduje, że swoim zachowaniem może wywołać błąd u gospodarza postępowania i na to się godzi. Zatem zamierzonym działaniem będzie zarówno sytuacja, w której wykonawca wprost dążył do wprowadzenia zamawiającego w błąd, jak i sytuacja, w której jedynie przewidywał taką możliwość i akceptował ten stan rzeczy.” (Różowicz Konrad: „Wykluczenie wykonawcy, który wprowadził zamawiającego w błąd”)

Wprowadzenie w błąd może nastąpić nie tylko z winy umyślnej, lecz także z winy nieumyślnej, którą charakteryzuje brak zamiaru wywołania określonego stanu. W przypadku winy nieumyślnej efekt zostaje osiągnięty wskutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Wina nieumyślna podlega stopniowaniu pozwalającym na wyróżnienie rażącego niedbalstwa, niedbalstwa i lekkomyślności. W ramach art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp ustawodawca wskazał na możliwość wykluczenia wykonawcy, którego zachowanie wykazuje cechy rażącego niedbalstwa.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, o odrzuceniu oferty Wykonawcy EKOPROJEKT sp. z o.o., Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa – do dnia składania ofert nie zostało złożone wymagane w postępowaniu wadium. Wykonawca nie załączył do oferty potwierdzenia wniesienia wadium, jak również kwota wadium nie wpłynęła na konto Zamawiającego.

Przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b p.z.p. kreuje dla zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy. Oznacza to, że podstawą odrzucenia oferty może być wyłącznie taka sytuacja, w której oferta nie pozostaje zabezpieczona wadium w czasie, w którym wykonawca pozostaje związany ofertą lub też to zabezpieczenie jest niewłaściwe (KIO 2370/16).

Prawidłowe wadium to takie, które skutecznie wniesiono, czyli jest zgodne z przepisami ustawy i zabezpiecza w pełni interes zamawiającego (glosa do wyroku s. okręg. z dnia 8 kwietnia 2016 r., XXIIII Ga 20131/15).

W związku z powyższym Zamawiający informuje, jak na wstępie, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.