Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 27.01.2021 r.

EZ/ZP-33/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono 16 ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Punktacja w kryterium czas realizacji zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

KAM-BUD Kamil Witos

ul. Narutowicza 336

05-400 Otwock

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

48,53

5

15

68,53

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ELBIS sp. z o.o.

Janów, ul. Gen. Maczka 62

05-082 Stare Babice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

41,43

5

15

61,43

4

KOMPREM Usługi Remontowo-Budowlane Zdzisław Buźniak

ul. C.K. Norwida 15

05-820 Piastów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

67,99

5

15

87,99

6

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Kowalski i Syn sp. j.

ul. G. Narutowicza 30

05-120 Legionowo

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50,56

5

15

70,56

7

ALLBUD Leszek Zdziarski sp. j.

ul. M. Pożaryskiego 17 m 15

04-703 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

40,48

5

15

60,48

8

FACIT Usługi Budowlano-Remontowe

ul. Kochanowskiego 171

26-432 Wieniawa

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

5

15

100

10

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROBUD s.c. B. Zbińkowska, S. Zbińkowski

Władysławów 11A

96-500 Sochaczew

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

36,34

5

15

56,34

11

ORLIKON sp. z o.o.

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

41,85

5

15

61,85

12

MODERNE INVESTERING sp. z o.o.

Al. Solidarności 68/121

00-240 Warszawa

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

46,97

5

15

66,97

13

AWENTURYN Szymon Leszczyński

ul. Borowej Góry 4 lok. 64

01-354 Warszawa

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

46,48

5

15

66,48

14

ExCenter Krzysztof Szlendak

ul. Erazma Ciołka 12/12

01-402 Warszawa

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,93

5

15

73,93

15

LEADER BUILD sp. z o. o.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

51,46

5

15

71,46

16

ARPRO Adam Reguła

Laszczki, ul. Piękna 24

05-090 Raszyn

spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

38,87

5

15

58,87

Zamawiający informuje o wykluczeniu firmy:

1)    BPO Team sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2)    MARABUD Zakład Remontowo-Budowlany M. Chmielewski i M. Dąbrowski sp. j., ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3)    Firma Handlowo-Usługowa GOTOLET Joanna Trzaska, ul. Wołomińska 18A, 05-240 Jasienica.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie wykazał braku podstaw wykluczenia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę FACIT Usługi Budowlano-Remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawaodpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.