Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 24.11.2020 r.

EZ/ZP-28/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra benzyny bezołowiowej E-5 (dotychczasowe Pb 95)

Liczba punktów w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra benzyny bezołowiowej E-5 (dotychczasowe Pb 98)

Liczba punktów w kryterium wysokość upustu od ceny jednego litra oleju napędowego B7

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

CIRCLE K Polska sp. z o.o.

ul. Puławska 86

02-603 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

77,44

5

5

10

97,44

2

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

4,86

4,86

9,72

99,44

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.