Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

EZ/ZP-11/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.