Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 03.08.2020 r.

CE/ZP-20/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk wydawnictw

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

PRW PRINT sp. z o.o.
ul. A. Branickiego 11 lok. 32
02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,75

2

ArtDruk Zakład Poligraficzny
Andrzej Łuniewski
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

ERGO EKO ERA Maria Skoczek
ul. ZWM 12
02-325 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,33

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

PRW PRINT sp. z o.o.
ul. A. Branickiego 11 lok. 32
02-972 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

96,64

2

ArtDruk Zakład Poligraficzny
Andrzej Łuniewski
ul. Napoleona 2
05-230 Kobyłka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

3

ERGO EKO ERA Maria Skoczek
ul. ZWM 12
02-325 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,28


Na podstawie kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej na poszczególne części zamówienia:

Część 1 i 2 zamówienia – ArtDruk Zakład Poligraficzny Andrzej Łuniewski, ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.