Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 13.08.2020 r.

EZ/ZP-22/2020

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się poszczególnymi kryteriami oceny ofert:

 

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

w kryterium cena brutto

Punktacja

w kryterium termin dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

3

Trio Color Daniel Sztajer

ul. Pola Karolińskie 4

02-401 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

20

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja

w kryterium cena brutto

Punktacja

w kryterium termin dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

TonaTuszu.pl sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

20

100

 

Dot. Części 1 zamówienia:

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy OFFI-PAP sp. z o.o., ul. Samogłoska 7, 01-980 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, w którym zobowiązany był do podania nazwy oferowanego artykułu – oznaczenia, które pozwoliłoby na jednoznaczną identyfikację, w celu umożliwienia Zamawiającemu oceny merytorycznej zaoferowanych produktów.

Wykonawca w pozycjach 22-36, 38-41, 43-46, 48-49, 76-79, 89, 92, 137, 159-161, 169-170, 173 nie wskazał oznaczeń proponowanych produktów. Tym samym, Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaaferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ.

Treść oferty to jednostronne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz Zamawiającego. Świadczenie Wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ potrzebom Zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania Wykonawcy) przesądza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. O niezgodności ofert z treścią SIWZ można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia w ten sposób, że nie zapewnia jego realizacji w całości. Zamawiający nie ma podstaw do weryfikacji zaoferowanych produktów i sprawdzenia ich zgodności z zapisami SIWZ, nie ma również podstaw do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

Formularz cenowy nie może być uzupełniony w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż przepis ten pozwala jedynie na uzupełnianie dokumentów składanych na potwierdzanie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Wymagania określa zamawiający, a wykonawca ma wskazać produkty, które im odpowiadają. Jeśli tego nie uczyni, to nie wiadomo, co faktycznie zaoferował. Formularz cenowy zawierający zindywidualizowanie oferowanych produktów stanowi merytoryczną treść złożonej przez wykonawcę oferty, a zatem nieuprawnione byłoby wzywanie wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 5 stycznia 2015 r.; sygn. akt KIO 2662/14).

Zmiana zakresu oferowanego asortymentu w taki sposób, że będzie on obejmował całkowicie inne przedmioty aniżeli wyspecyfikowane w ofercie, jest zawsze zmianą istotną (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 18 marca 2015 r.; sygn. akt KIO 441/15).

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 14 maja 2014 r., o sygnaturze 784/14 „Z przepisu art. 87 ust. 1 p.z.p. wynika, że zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. Wyjaśnieniu może bowiem podlegać jedynie treść niejasna, nieczytelna, niewiarygodna czy niemożliwa”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy OFFI-PAP sp. z o.o., ul. Samogłoska 7, 01-980 Warszawa.

 

Dot. Części 2 zamówienia:

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w Części 2 zamówienia w poz. 8, 47, 84, 92 zaoferował tusze firmy ASARTO.

Zamawiający otrzymał informację wraz z załączonym oświadczeniem wydanym przez przedstawiciela firmy HP Inc Polska sp. z o.o., z której wynika, że w przypadku zaoferowania tuszy innych niż firmy HP, w wyżej wymienionych pozycjach, Wykonawca narusza prawo korporacji HP do wyłącznego korzystania z wynalazków podlegających ochronie na mocy patentów w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do przedstawienia wyjaśnień oraz złożenia dowodów dopuszczających zaoferowanie materiałów firmy ASARTO, w wyżej wymienionych pozycjach. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wymaganych wyjaśnień oraz dowodów.

Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

W wyroku z dnia 26 marca 2018 r., KIO 458/18, KIO 474/18, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że (…) ustawa Pzp w zakresie definicji czynu nieuczciwej konkurencji odsyła do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Artykuł 3 tej ustawy stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Za czyny nieuczciwej konkurencji uważa się: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produkcyjne, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby spełniającej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama.

Dobre obyczaje to swoistego rodzaju normy moralne i zwyczajowe mające zastosowanie m.in. w działalności gospodarczej. (…) Od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oczekuje się szczególnej staranności i profesjonalizmu (rzetelności).

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania reguł uczciwego obrotu (np. określonych w kodeksie dobrych praktyk obowiązujących w danej branży). (…) Formułowanie zarzutów w zakresie popełnienia przez wykonawcę rywalizującego o zamówienie publiczne czynu stanowiącego nieuczciwą konkurencję, a w szczególności jeżeli budowany jest on w oparciu o klauzulę generalną z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien być stwierdzony dowodami i nie może opierać się wyłącznie na hipotezach nie znajdujących odzwierciedlenia w rzeczywistości (m.in. wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., KIO 2740/12).

Za znamienny i adekwatny do rozpatrywanego przypadku można uznać wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28.06.2007 r. (V ACa 371/07, LEX nr 519282), zgodnie z którym: ”Dobre obyczaje to normy moralne i obyczajowe w stosunkach gospodarczych (tzw. uczciwość kupiecka), a więc reguły znajdujące się poza ramami systemu prawa. Wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy. Ich treści nie da się określić wiążąco w sposób wyczerpujący, ponieważ kształtowane są przez ludzkie postawy uwarunkowane zarówno przyjmowanymi wartościami moralnymi, jak i celami ekonomicznymi i związanymi z tymi praktykami życia gospodarczego. Ocena określonego zachowania jako naruszającego dobre obyczaje pozostawiona jest orzecznictwu, gdy istotne znaczenie mają tu oceny zorientowane na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania konkurencji poprzez rzetelne i niezafałszowane współzawodnictwo”.

Dobre obyczaje, stanowiące uzupełnienie porządku prawnego, nie będąc, jak wskazuje powyższy wyrok, normami prawnymi, są jednak wzorcami postępowania, podobnie jak zasady współżycia czy ustalone zwyczaje i powinny być przestrzegane przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność rynkową.

Czynem nieuczciwej konkurencji (zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) jest takie znaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Z kolei przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE traktują o zawinionym przez Wykonawcę wprowadzeniu Zamawiającego w błąd. W art. 57 ust. 4 pkt h–i dyrektywy przewidziana jest eliminacja wykonawcy z postępowania, jeżeli wykonawca był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji, zataił te informacje, jeśli podjął kroki, aby nienależycie wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą, lub wskutek zaniedbania przedstawił wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Zamawiający, zobowiązany do prounijnej interpretacji prawa, powinien więc w przypadku ujawnienia nieprawdziwych informacji badać stopień zawinienia wykonawcy.

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa w Części 2 zamówienia.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – TRIO COLOR Daniel Sztajer, ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa;

Część 2 zamówienia – TonaTuszu.pl sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowy mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.