Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 20.05.2020 r.

TA/ZP-18/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Złożona oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

PPH WObit E.K.J. Ober s.c.

Dęborzyce 16

62-045 Pniewy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez PPH WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.