Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 26.05.2020 r.

TA/ZP-17/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

4

Meden-Inmed sp. z o.o.

ul. Wenedów 2

75-847 Koszalin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

 

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

1

MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy

ul. Warszawska 79A

15-201 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

 

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba przyznanych punktów

3

Si-Cura sp. z o.o.

ul. Wł. Żeleńskiego 101

31-353 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy MEDKONSULTING TANITA Polska Sara Wylegalska, ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21, 61-407 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Pzp, ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.

Podczas oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu Zamawiający powziął wątpliwość dot. złożonej przez Wykonawcę oferty w zakresie zgodności zaoferowanego analizatora składu ciała człowieka w zakresie danych antropometrycznych z zapisami SIWZ w Części 2 zamówienia. W związku z tym, w dniu 19.05.2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty i wyznaczył termin na odpowiedź do dnia 22.05.2020 r. do godz. 10.00.

Zamawiający wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących algorytmu wyliczania wartości parametrów składu ciała. W Formularzu oferty Wykonawca zawarł informację dotyczącą urządzenia umożliwiającego pomiar składu ciała w ustalonej i wymuszonej pozycji ciała metodą bioimpedancji elektrycznej bez wykorzystania danych empirycznych. Wymuszenie pozycji ciała wymaga ograniczenia stopni swobody urządzenia pomiarowego np. elektrod trzymanych w rękach osoby badanej. Z kolei dane empiryczne takie jak wiek, płeć, poziom wytrenowania nie powinny mieć wpływu na wynik pomiaru parametrów związanych ze składem ciała takich jak masa tkanki tłuszczowej lub zawartość wody w organizmie. Na wezwanie Zamawiającego „Czy Wykonawca potwierdza pomiar składu ciała w ustalonej i wymuszonej pozycji (ograniczenie stopni swobody) oraz brak wpływu parametrów dotyczących wieku, płci, poziomu wytrenowania wprowadzanych jako dane wejściowe na wynik pomiaru” Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

W związku z tym, Zamawiający stwierdził, że zaoferowany przez Wykonawcę analizator nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, stąd wystąpiła przesłanka do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

 

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 marca 2014r., o sygnaturze KIO 441/14 „Procedura określona w art. 87 ust. 1 p.z.p. nie ma charakteru obligatoryjnego elementu procesu badania i oceny ofert. Zamawiający może o takie wyjaśnienia wystąpić, jeśli ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Takie wątpliwości mogą pojawić się szczególnie w sytuacji wewnętrznych sprzeczności w treści złożonej oferty czy niejasności poszczególnych zapisów znajdujących się w treści oferty (…) Obowiązkiem wykonawców jest przygotowanie oferty w sposób zgodny z postanowieniami SIWZ. Obarczenie zamawiającego obowiązkiem dociekania dlaczego oferta wykonawcy jest niezgodna z SIWZ jest zbyt daleko idącą interpretacją dyspozycji art. 87 ust. 1 p.z.p”.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ. Jeśli treść oferty będzie niezgodna z treścią SIWZ, ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (wyrok z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt KIO 2480/10).

W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako podstawy prawnej do odrzucenia oferty firmy MEDKONSULTING TANITA Polska Sara Wylegalska, ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21, 61-407 Poznań.

 

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – Meden-Inmed sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin;

Część 2 zamówienia – MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok;

Część 3 zamówienia - Si-Cura sp. z o.o., ul. Wł. Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z:

art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę na Część 1 i 3 zamówienia bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej;

art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę na Część 2 zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.