Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 29.05.2020 r.

EZ/ZP-15/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie schodów zewnętrznych z sali wykładowej na patio budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na wykonanie schodów zewnętrznych z sali wykładowej na patio budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Punktacja w kryterium czas realizacji zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

KONSBUD Usługi Budowlano Techniczne inż. Arkadiusz Pękacz

ul. Orląt Lwowskich 22/68

02-495 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

38,95

5

0

43,95

2

BIS WOD-KAN

Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek

ul. Kwiatowa 8

05-090 Raszyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

5

15

100

3

Firma KEMWIS Krzysztof Michnowski

ul. Ogińskiego 9/92

03-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

64,22

5

15

84,22

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez BIS WOD-KAN, Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek, ul. Kwiatowa 8, 05-090 Raszyn odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.