Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 28.05.2020 r.

TA/ZP-12/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu”, akronim: TechProSmog. Nr Umowy: POIR.04.01.04-00-0022/19-00

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,56

2

80,56

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,54

2

87,54

Część 3 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

95,65

2

97,65

4

MBA System sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 7

03-231 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

86,26

2

88,26

Część 4 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

4

MBA System sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 7

03-231 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,84

2

86,84

Część 5 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

Część 6 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

4

MBA System sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 7

03-231 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,31

2

90,31

Część 7 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Piotr Migda

ul. Opaczewska 7 m 16

02-368 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

81,93

2

83,93

Część 8 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

3

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

78,14

2

80,14

4

MBA System sp. z o.o.

ul. Odlewnicza 7

03-231 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

81,04

2

83,04

Część 9 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium czas dostawy

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki

ul. Włodarzewska 65B

02-384 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98

2

100

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez firmę MBA System sp. z o.o., ul. Odlewnicza 7, 03-231 Warszawa, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp w Części 1 i 5 zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wyklucza Wykonawcę z uwagi na fakt, że w związku z wezwaniem Zamawiającego do złożenia oświadczeń i certyfikatów Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca złożył wymagane dokumenty (w formie elektronicznej) po terminie.

Niezłożenie czy nieuzupełnienie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jest równoznaczne z niewykazaniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W świetle art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9 zamówienia - GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa;

Część 7 zamówienia - Piotr Migda, ul. Opaczewska 7 m 16, 02-368 Warszawa.

Wykonawcy złożyli oferty na poszczególne części zamówienia, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Warszawa, dnia 03.06.2020 r.

TA/ZP-12/2020

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 7 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu”, akronim: TechProSmog. Nr Umowy: POIR.04.01.04-00-0022/19-00

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia, że ze względu na niemożność zawarcia prawnie ważnej umowy, unieważnienia postępowanie w Części 7 zamówienia, gdyż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

Uzasadnienie

Po zakończeniu postępowania, tj. po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania w Części 7 zamówienia, Zamawiający powziął wiadomość od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia, że zaoferowany sprzęt został wycofany z produkcji. Wykonawca złożył oświadczenie, że od dnia 04.05.2020 r. producent wycofał ofertę z rynku na zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt.

W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę GIGA MULTIMEDIA Eugeniusz Sienicki, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty w Części 7 zamówienia. Wykonawca również potwierdził fakt wycofania przez producenta zaoferowanego sprzętu.

Brak możliwości dokonania jednoznacznej oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań SIWZ w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia i oceny kryterium stanowi wadę w postępowaniu, która uniemożliwia zawarcie umowy. Na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwe poprawienie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, a zatem wada jest niemożliwa do usunięcia. Jedną z zasad udzielenia zamówienia jest konieczność zapewnienia równości wykonawców, która może być zapewniona przez jednoznaczne i przejrzyste, jednakowe dla wszystkich postanowienia SIWZ, w tym opis kryterium. Sytuacja, w której wykonawcy mogą zaoferować różne zamówienia za różną, nieporównywalną cenę, prowadzi do rozbieżności i braku równości wykonawców w postępowaniu (KIO 268/20).

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W literaturze podnosi się, iż możliwość zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp uzależniona jest od łącznego wystąpienia następujących okoliczności:

- wystąpienie wady postępowania – w szczególności w wyniku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych przez Zamawiającego,

- nieusuwalny charakter takiego naruszenia,

- naruszenie powoduje niemożność zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy.

W przedmiotowym postępowaniu, na etapie zadawania pytań przez potencjalnych Wykonawców, Zamawiający w wyniku zadanego pytania dotyczącego zmiany parametrów technicznych komputera przenośnego, podtrzymał zapisy SIWZ dotyczące Części 7 zamówienia i nie skorzystał z zastosowania art. 38 ust. 4 ustawy Pzp – polegającej na możliwości zmiany treści zapisów SIWZ.

Decyzja Zamawiającego podyktowana była w szczególności faktem, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, w celu uszczegółowienia zapisów SIWZ. W związku z tym, Zamawiający miał na względzie fakt, iż niektórzy z potencjalnych Wykonawców mogą posiadać w swoich zasobach uprzednio zakupiony sprzęt, następnie wycofany z produkcji przez producenta. Wobec powyższego zmiana zapisów SIWZ mogłaby doprowadzić do naruszenia zasady równego traktowania Wykonawców.

W zaistniałym stanie faktycznym, zastosowanie znajdzie zatem przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp bowiem jak wynika z tezy orzeczenia KIO 26820 na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwe poprawienie opisu przedmiotu zamówienia, a zatem wada polegająca na niezastosowaniu przez Zamawiającego art. 38 ust. 4 ustawy Pzp nie jest możliwa do usunięcia na wskazanym etapie postępowanie.

Ponadto należy wskazać, iż zawarcie przez Zamawiającego, w przedmiotowym postępowaniu umowy z jednym z Wykonawców, na dostawę sprzętu wycofanego z rynku doprowadziłoby do naruszenia art. 140 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z brzmieniem którego Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Zgodnie natomiast z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp Prezes UZP może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, niniejsze postępowanie w Części 7 zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostaje unieważnione.