Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 27.03.2020 r.

TA/ZP-8/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowego

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usługi opieki serwisowej i opieki powdrożeniowej oprogramowania systemu informatycznego SIMPLE.ERP oraz opieki serwisowej sprzętu i oprogramowania systemowego, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Złożona oferta uzyskała najwyższą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium skrócenie czasu naprawy (usunięcia) błędu w oprogramowaniu SIMPLE.ERP (poprzez dostęp zdalny)

Liczba punktów w kryterium skrócenie czasu naprawy dostarczonego sprzętu, przywrócenie jego pełnej sprawności i uruchomienie

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

SIMPLE S.A.

ul. Bronisława Czecha 49/51

04-555 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

4

5

89

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez SIMPLE S.A., ul. Bronisława Czecha 49/51, 04-555 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.