Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 16.03.2020 r.

TA/ZP-10/2020

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury do elektronicznego pomiaru nacisków elementów uprzęży na ciało człowieka

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 119.075,05 zł netto, tj. 146.462,31 zł brutto.

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 16.03.2020 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta.