Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 06.03.2020 r.

TA/ZP-1/2020

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację i naprawę sieciowego sprzętu do przetwarzania danych wraz z usługami w zakresie wsparcia teleinformatycznego

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 852.680,00 zł netto, tj. 1.048.796,40 zł brutto.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu złożona została oferta:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2, 3.7 zamówienia

Czas dostawy - do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2, 3.7 zamówienia

Czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2, 3.7 zamówienia

Czas dostawy - do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 1 zamówienia, Pkt. 2.1 zamówienia oraz Pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 zamówienia oraz do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla Pkt. 2.2,  3.7 zamówienia

1

COMP S.A.

ul. Jutrzenki 116

02-230 Warszawa

1.111.920,00

X

 

 

 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.