Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

EZ/ZP-4/2020

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli biurowych

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na dostawę i montaż mebli biurowych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono czternaście oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o.

Al. Solidarności 15

15-751 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

85,72

10

95,72

2

JARD sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21/11

00-488 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

79,51

10

89,51

3

OFFICE CREATIVE Group Mariusz Antoniewicz

ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183

03-337 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

4

ARTFORM Ewa Lorenc

ul. KEN 52 lok. 3

15-687 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

82,52

10

92,52

5

STARPOL Meble Agnieszka Kliczkowska

ul. Kołłątaja 100

24-100 Puławy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

60,98

10

70,98

7

MATAGO Mateusz Gembicki

ul. Trzebnicka 28

50-246 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

72,95

10

82,95

9

Czapla i Spółka s.c.

ul. Sokola 6 C

11-041 Olsztyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

66,24

0

66,24

10

OFFICE PLUS Warszawa sp. z o.o.

ul. Słupecka 4/85

02-309 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

84,11

10

94,11

12

RENGGLI sp. z o.o.

ul. Handlowa 6a

15-399 Białystok

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

66,46

10

76,46

13

KOMA R. Kozakiewicz sp. j.

ul. Chorzowska 3 lok. 3

26-600 Radom

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

36,78

10

46,78

14

PPHU STUDIO 7 Piotr Chodakowski

28-305 Sobków

Miąsowa 19

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

75,77

10

85,77

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez firmę OPREMA Tomasz Turek, ul. Fryderyka Chopina 8a/7, 42-480 Poręba, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wyklucza Wykonawcę z uwagi na fakt, że w związku z wezwaniem Zamawiającego Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania) oświadczenia potwierdzającego, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, jak również nie wykazał, że w przypadku funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej, istniejące między poszczególnymi Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek przedłożenia ww. oświadczenia został wprost wskazany w treści SIWZ.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w przedmiotowym postępowaniu odrzuca się na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz wskazał, że brak uzupełnienia wskazanego oświadczenia może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu.

Jak wskazuje Prezes UZP „(…) brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. W powyższych okolicznościach należałoby uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postepowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu”.

W związku z powyższym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z udziału w postępowaniu oraz odrzuca ofertę Wykonawcy.

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez firmę TRONUS POLSKA sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wyklucza Wykonawcę z uwagi na fakt, że w związku z wezwaniem Zamawiającego Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania) oświadczenia potwierdzającego, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, jak również nie wykazał, że w przypadku funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej, istniejące między poszczególnymi Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek przedłożenia ww. oświadczenia został wprost wskazany w treści SIWZ.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w przedmiotowym postępowaniu odrzuca się na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz wskazał, że brak uzupełnienia wskazanego oświadczenia może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu.

Jak wskazuje Prezes UZP „(…) brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. W powyższych okolicznościach należałoby uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postepowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu”.

W związku z powyższym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z udziału w postępowaniu oraz odrzuca ofertę Wykonawcy.

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez firmę POKKER OFFICE Tadeusz Kubic sp. j., ul. Krasińskiego 24, 40-019 Katowice, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wyklucza Wykonawcę z uwagi na fakt, że w związku z wezwaniem Zamawiającego Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego niezbędnego do przeprowadzenia postępowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania) oświadczenia potwierdzającego, że nie należy do tej samej grupy kapitałowej, do której należą inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, jak również nie wykazał, że w przypadku funkcjonowania w ramach jednej grupy kapitałowej, istniejące między poszczególnymi Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek przedłożenia ww. oświadczenia został wprost wskazany w treści SIWZ.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z udziału w przedmiotowym postępowaniu odrzuca się na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oraz wskazał, że brak uzupełnienia wskazanego oświadczenia może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Wykonawca nie złożył wymaganego dokumentu.

Jak wskazuje Prezes UZP „(…) brak uzupełnienia na wezwanie zamawiającego takiego dokumentu powinien skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania w oparciu o dyspozycję art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. W powyższych okolicznościach należałoby uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postepowania (oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), oświadczenia lub dokumentu”.

W związku z powyższym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z udziału w postępowaniu oraz odrzuca ofertę Wykonawcy.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez OFFICE CREATIVE Group Mariusz Antoniewicz, ul. Wyszogrodzka 10 lok. 183, 03-337 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.