Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 08.01.2020 r.

EZ/ZP-40/2019

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Punktacja w kryterium czas realizacja zamówienia

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

SORTED sp. z o.o.

Chyliczki, Wschodnia 27B

05-500 Piaseczno

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

31,33

5

15

51,33

2

BAOBAB Marek Brandys

ul. Swarzewska 50/2

01-821 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,86

5

15

73,86

3

Konsorcjum firm:

Pełnomocnik: BIS WOD-KAN

Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek

ul. Kwiatowa 8

05-090 Raszyn

INSTAL-KAN-BUD Grzegorz Chudek

ul. Kwiatowa 8

05-090 Raszyn

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

80

5

15

100

4

Firma KEMWIS Krzysztof Michnowski

ul. Ogińskiego 9/92

03-318 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

61,30

5

15

81,30

5

RONIN Łukasz Borowiec

ul. Warszawska 11L

06-120 Winnica

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

55,17

5

15

75,17

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez Konsorcjum firm: Pełnomocnik: BIS WOD-KAN, Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek, ul. Kwiatowa 8, 05-090 Raszyn i INSTAL-KAN-BUD Grzegorz Chudek, ul. Kwiatowa 8, 05-090 Raszyn odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.