Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Informacja z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy wejściu głównym do budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 147.031,47 zł netto, tj. 180.848,70 zł brutto.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty brutto

Okres gwarancji na wykonanie prac remontowo-budowlanych

Czas realizacji zamówienia

1

BAUGART sp. z o.o.

ul. Floriana 7

44-190 Knurów

295.200,00

36 miesięcy

3 miesiące

2

BAOBAB Marek Brandys

ul. Swarzewska 50/2

01-821 Warszawa

338.865,00

36 miesięcy

3 miesiące

3

RONIN Łukasz Borowiec

ul. Warszawska 11 L

06-120 Winnica

268.140,00

36 miesięcy

4 miesiące

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.