Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 14.11.2019 r.

EZ/ZP-32/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi


Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę sprzątania w Warszawie i w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w Części 1 i 2 zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert - ceną:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

1

CS sp. z o.o.

ul. Rosoła 44A lok. U3

02-786 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

93,58

3

CLEANER sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 209/4

90-451 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100


Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

2

J.B. CLEAN Bogdan Jakubiec

ul. Graniczna 3

95-200 Pabianice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

98,29

3

CLEANER sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 209/4

90-451 Łódź

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100


Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na Część 1 i 2 zamówienia przez firmę CLEANER sp. z o.o., ul. Piotrkowska 209/4, 90-451 Łódź. Wykonawca złożył ofertę na poszczególne części zamówienia, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.