Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 16.10.2019 r.

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną usługę tłumaczeń pisemnych

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożono pięć oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium jakość tłumaczenia próbki tekstu

Liczba punktów w kryterium czas realizacji zamówienia

 

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Express Translations

ul. Fundamentowa 53 lok. 12

04-057 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

40,62

12

20

72,62

2

Open Abramowicz, Świątelska Sp. J

ul. Jana Pawła II 20

43-100 Tychy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

50

12

10

72

3

Biuro Tłumaczeń Verba-Text Sp. z o.o. Sp. K

ul. Belgradzka 4 lok.13

02-793 Warszawa

 

_

4

Lingua Lab S.C. Weronika Szyszkiewicz, Małgorzata Dembińska

ul. Piastowska 8A lok.33

30-211 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

24,47

20

20

64,47

5

GROY Group Maria Groyecka-Wierzchowska

ul. 1 Maja 9

40-224 Katowice

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

37,79

27

20

84,79

Zamawiający informuje o wykluczenie oferty firmy Biuro Tłumaczeń Verba-Text Sp. z o.o. Sp. Kul. Belgradzka 4 lok.13, 02-793 Warszawa.

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia zostaje odrzucona. Powód odrzucenia podany poniżej.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca wraz z Formularzem ofertowym złożył Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ, w którym wstępnie oświadczył, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Z uwagi na fakt, że Wykonawca wraz ofertą złożył wykaz wykonanych lub wykowywanych usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ oraz wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, Zamawiający nie skorzystał z dyspozycją art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z rozdz. 6 pkt. 2 ppkt. 1) SIWZ na potwierdzenie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymagał, aby Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej trzy usługi tożsame z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto.Dodatkowo Zamawiający zaznaczył, że podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia (przez co rozumie się, że muszą wynikać z jednostkowej umowy).

Wykonawca w przedłożonym wykazie wykonanych usług wskazał cztery usługi o wartość mniejszej niż 25.000,00 zł brutto każda. W związku z powyższym Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postepowaniu.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę GROY Group Maria Groyecka-Wierzchowskaul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.