Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 02.09.2019 r.

TP/ZP-21/2019

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Pzp na usługę przeprowadzenia kompleksowej diagnozy społeczno-zawodowej

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektupt. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” nr umowy POWR.02.06.00-00-0057/17-00.

Zamawiający, zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którym przedmiotem była usługa przeprowadzenia kompleksowej diagnozy społeczno-zawodowej, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zgodnie treścią Ogłoszenia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Liczba punktów w kryterium cena brutto

Liczba punktów w kryterium doświadczenie w realizacji projektów w obszarze wsparcia aktywizacji osób niepełnosprawnych, w których miało miejsce praktyczne wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)

Liczba punktów w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego

ul. Kępińska 90

05-805 Otrębusy

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

65

30

0

95

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego, ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.