Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

 

Warszawa, dnia 29.08.2019 r.

EZ/ZP-23/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożonych zostało pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

1

ELEKTRA S.A.

ul. Skierniewicka10a

01-230 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

97,86

2

ENTRADE sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05-850 Jawczyce

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,26

3

ORANGE Energia sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,39

4

Innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

100

5

TRMEW Obrót S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 9

01-793 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

99,68


Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę Innogy Polska S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.