Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 02.09.2019 r.

TP/ZP-22/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zorganizowania 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu pt. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy nr umowy POWR.02.06.00-00-0054/17-00.

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, na usługę zorganizowania 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono dziewięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Premium Outdoor Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 4/111

20-447 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

57,33

10

67,33

3

Grupa Animus-X Mariusz Oliwa

Pogorzela 70A

49-332 Olszanka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

58,39

10

68,39

4

Sun&More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,27

0

88,27

5

SD Company Sara Dewerenda

ul. Stawowa 2a/28

42-300 Myszków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

83,42

0

83,42

7

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

88,41

10

98,41

8

Magdalena Siśkiewicz New Chalange

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

51,86

10

61,86

9

Anton New Technology Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 98B

98-300 Wieluń

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

 

Część 2 zamówienia:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Stowarzyszenie Youth Human Impact

ul. Kazańska 18/30

18-400 Łomża

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,57

0

53,57

2

Premium Outdoor Sp. z o.o.

ul. Diamentowa 4/111

20-447 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

47,68

10

57,68

3

Grupa Animus-X Mariusz Oliwa

Pogorzela 70A

49-332 Olszanka

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

53,57

10

63,57

4

Sun&More Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

56,99

0

56,99

6

Perfect Image Jolanta Gogolewska-Kosińska

ul. Foksal 16/5

00-372 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

58,11

10

68,11

7

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

Plac Defilad 1

00-901 Warszawa

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

46,50

10

56,50

8

Magdalena Siśkiewicz New Chalange

ul. Rydlówka 5/107

30-363 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

54,99

10

64,99

9

Anton New Technology Sp. z o.o.

ul. 18 Stycznia 98B

98-300 Wieluń

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

10

100

 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty firmy Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża w Części 1 zamówienia, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwrócił się pismem z dnia 23.08.2019 r. (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedstawienia dowodów dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny ofertowej brutto.

Wykonawca do wyznaczonego terminu, tj. do dnia 28.08.2019 r. do godz. 10.00 nie złożył wymaganych wyjaśnień. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  Zgodne z opinią Urzędu Zamówień Publicznych (dalej UZP), w której wskazano, że „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli dostawca nie złoży wyjaśnień wwyznaczonym terminie albo jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy Pzp)” [opinia zamieszczona na stronie internetowej UZP].

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, Zamawiający informuje, iż złożona oferta przez firmę Anton New Technology sp. z o.o., ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń na Część 1 i 2 zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.