Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 13.08.2019 r.

TU/ZP-17/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zorganizowania 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie

 

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu pt. Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy nr umowy POWR.02.06.00-00-0054/17-00

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W Rozdziale 14 SIWZ Zamawiający podał, iż przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium oceny ofert – Doświadczenie w zakresie realizacji konferencji na podstawie wykazu usług wykonanych (lub aktualnie wykonywanych) i opisał zasady przyznawania punktów.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Pzp kryteria oceny ofert mogą odnosić się wyłącznie do przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonywania. Nie mogą być natomiast do oceny ofert stosowane kryteria podmiotowe, odnoszące się do właściwości Wykonawcy. Tym samym, Zamawiający zastosował kryterium oceny ofert niezgodne z przepisami ustawy Pzp.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku Zamawiający może rozważać unieważnienie postępowania tak jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp ponieważ wprowadzanie zmian w SIWZ po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie ustawy Pzp i narusza warunki udziału Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Ponadto Zamawiający informuje, że zaniechał dalszych czynności oceny ofert, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

W myśl art. 93 ust. 2 Pzp, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Jak się wskazuje w doktrynie, unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (…) wywiera skutek ex tunc i znosi wszystkie czynności dokonane w postępowaniu przez Zamawiającego. Przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ciężar udowodnienia ich zaistnienia w zakresie okoliczności faktycznych i prawnych spoczywa na Zamawiającym (…). Jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1, Zamawiający jest obowiązany unieważnić postępowanie. Artykuł 93 ust. 1 zawiera zamknięty katalog przesłanek unieważnienia postępowania. Należy je interpretować ściśle. (…). Co do zasady unieważnienie postępowania musi być konsekwencją wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Wyjątek stanowi art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1a (Nowicki Józef Edmund, Komentarz do art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych [w:] Bazan Aneta,  Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz., opublikowano: LEX, 2015, stan prawny: 2015.09.01, LEX nr 479996).

Jak wskazano już powyżej, w sytuacji wystąpienia choćby jednej wymienionej przesłanki sformułowanie przepisu art. 93 ust. 1 w sposób imperatywny czyni z unieważnienia obowiązek, a nie uprawnienie Zamawiającego. Katalog zobowiązujących do unieważnienia postępowania przesłanek jest przy tym zamknięty i nie może być traktowany rozszerzająco. Poza wskazanymi w nim okolicznościami unieważnienie postępowania może (ale nie musi) nastąpić jeszcze wyłącznie na podstawie przesłanki określonej w art. 93 ust. 1a, i z żadnej innej przyczyny lub bez podania przyczyn Zamawiający nie może unieważnić postępowania. Czynność taka, jako dokonana bez podstawy prawnej, byłaby bowiem unieważniona w postępowaniu odwoławczym, gdyż stanowiłaby naruszenie ustawy Pzp. Przepisy o unieważnieniu postępowania znajdują zastosowanie niezależnie od trybu udzielenia zamówienia oraz jego wartości. Jedynie niektóre przesłanki wymienione w art. 93 ust. 1 odnoszą się wprost do konkretnych trybów udzielania zamówienia. W sytuacji wystąpienia choćby jednej wymienionej przesłanki sformułowanie przepisu art. 93 ust. 1 w sposób imperatywny czyni z unieważnienia obowiązek, a nie uprawnienie zamawiającego. (Dzierżanowski Włodzimierz, Komentarz do art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych [w:] Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław,  Stachowiak Małgorzata Prawo zamówień publicznych. Komentarz., opublikowano: LEX, 2014, stan prawny: 2014.10.19, LEX nr 432923). Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2013r., sygn. akt KIO 1732/13, znaczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania nie ogranicza się do dopełnienia formalnego wymagania art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, lecz przede wszystkim stanowi element konstytutywny podjętej decyzji o unieważnieniu postępowania, w szczególności jeżeli została ona podjęta z powołaniem się na art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W danym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.