Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 13.08.2019 r.

 

EZ/ZP-19/2019

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający ustalając wartość szacunkową zamówienia, nie dochował należytej staranności podczas procesu jej ustalenia. Zamawiający przy ustalaniu wartości zamówienia kierował się orientacyjnym zużyciem energii elektrycznej oraz prognozowanych cen sprzedaży energii elektrycznej na rok 2019.

Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, nie ma możliwości dokonania zmiany wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne, albowiem ustalenia wartości zamówienia dokonuje się przed wszczęciem postępowania o czym stanowi art. 35 ust.1 ustawy Pzp. Tak więc etap badania i oceny ofert uniemożliwia dokonanie korekty wartości szacunkowej zamówienia. W wyroku KIO z 19 maja 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 580/09 Izba stwierdziła, że Zamawiający nie może w trakcie trwania procedury o zamówienie publiczne dokonywać zmiany wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne.

Zamawiający informuje, że zaniechał dalszych czynności oceny ofert, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jak się wskazuje w doktrynie, unieważnienie postępowania jest instytucją wyjątkową w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. (…) wywiera skutek ex tunc i znosi wszystkie czynności dokonane w postępowaniu przez Zamawiającego. Przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ciężar udowodnienia ich zaistnienia w zakresie okoliczności faktycznych i prawnych spoczywa na Zamawiającym (…). Jeżeli zaistnieje jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1, Zamawiający jest obowiązany unieważnić postępowanie. Artykuł 93 ust. 1 zawiera zamknięty katalog przesłanek unieważnienia postępowania. Należy je interpretować ściśle. (…). Co do zasady unieważnienie postępowania musi być konsekwencją wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Wyjątek stanowi art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1a (Nowicki Józef Edmund, Komentarz do art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych [w:] Bazan Aneta,  Nowicki Józef Edmund, Prawo zamówień publicznych. Komentarz., opublikowano: LEX, 2015, stan prawny: 2015.09.01, LEX nr 479996).

Jak wskazano już powyżej, w sytuacji wystąpienia choćby jednej wymienionej przesłanki sformułowanie przepisu art. 93 ust. 1 w sposób imperatywny czyni z unieważnienia obowiązek, a nie uprawnienie Zamawiającego. Katalog zobowiązujących do unieważnienia postępowania przesłanek jest przy tym zamknięty i nie może być traktowany rozszerzająco. Poza wskazanymi w nim okolicznościami unieważnienie postępowania może (ale nie musi) nastąpić jeszcze wyłącznie na podstawie przesłanki określonej w art. 93 ust. 1a, i z żadnej innej przyczyny lub bez podania przyczyn Zamawiający nie może unieważnić postępowania. Czynność taka, jako dokonana bez podstawy prawnej, byłaby bowiem unieważniona w postępowaniu odwoławczym, gdyż stanowiłaby naruszenie ustawy Pzp. Przepisy o unieważnieniu postępowania znajdują zastosowanie niezależnie od trybu udzielenia zamówienia oraz jego wartości. Jedynie niektóre przesłanki wymienione w art. 93 ust. 1 odnoszą się wprost do konkretnych trybów udzielania zamówienia. W sytuacji wystąpienia choćby jednej wymienionej przesłanki sformułowanie przepisu art. 93 ust. 1 w sposób imperatywny czyni z unieważnienia obowiązek, a nie uprawnienie zamawiającego. (Dzierżanowski Włodzimierz, Komentarz do art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych [w:] Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław,  Stachowiak Małgorzata Prawo zamówień publicznych. Komentarz., opublikowano: LEX, 2014, stan prawny: 2014.10.19, LEX nr 432923). Jak wskazano w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 lipca 2013r., sygn. akt KIO 1732/13, znaczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania nie ogranicza się do dopełnienia formalnego wymagania art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, lecz przede wszystkim stanowi element konstytutywny podjętej decyzji o unieważnieniu postępowania, w szczególności jeżeli została ona podjęta z powołaniem się na art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

W danym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.