Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik

Warszawa, dnia 01.07.2019 r.

TA/ZP-10/2019

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nadostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi

Zamówienie publiczne realizowane w ramach umowy o dofinansowanie Projektu numer RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 w ramach osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Budowa laboratorium badawczo-demonstracyjnego do oceny zaawansowanych technologicznie środków ochrony indywidualnej i weryfikacji ich funkcjonalności w symulowanych warunkach użytkowania

 

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do laboratorium badawczo-demonstracyjnego w Łodzi, dokonał czynności wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych na poszczególne części zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Część 1 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

2

Centrum Technik Lokalizacji i Orientacji GPS.PL Eryk J. Lipiński

ul. Truszkowskiego 30 D/2

31-352 Kraków

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

0

90

3

KOORDYNACJA Mariusz Strzecha

Rożki 54

26-624 Kowala

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

89,64

0

89,64

Część 2 zamówienia

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert

Punktacja w kryterium cena brutto

Punktacja w kryterium okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. sp. k.

Al. Armii Krajowej 2/7

50-541 Wrocław

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu

90

5

95

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert, złożonych na poszczególne części zamówienia:

Część 1 zamówienia – Centrum Technik Lokalizacji i Orientacji GPS.PL Eryk J. Lipiński, ul. Truszkowskiego 30 D/2, 31-352 Kraków;

Część 2 zamówienia – Biomed Neurotechnologie sp. z o.o. sp. k., Al. Armii Krajowej 2/7, 50-541 Wrocław.

Wykonawcy złożyli najkorzystniejsze oferty na poszczególne części zamówienia i uzyskali najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy na poszczególne części zamówienia mogą zostać podpisane z wybranymi Wykonawcami, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.